AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Ana Statünün amacı, Türkiye Triatlon Federasyonunun teşkilatı, genel kurul ile yönetim, denetim ve disiplin kurullarının oluşumu, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Ana Statü, Türkiye Triatlon Federasyonunun genel kurulu, yönetim kurulu, denetim kurulu ve disiplin kurulu ile diğer kurullarını, spor dalında faaliyet gösteren spor kulüplerini ve ilgili diğer kuruluşları, sporcu, antrenör, menajer, hakem, gözlemci, yönetici, temsilci ve benzer spor elemanları ile bunların katıldığı yurt içi ve yurt dışı tüm faaliyetleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Ana Statü, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanununun ek 9 uncu maddesi ile 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Ana Statüde geçen;

a) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,

b) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,

c) ETU: Avrupa Triatlon Birliğini,

ç) Federasyon: Türkiye Triatlon Federasyonunu,

d) Federasyon Başkanı: Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanını,

e) Genel Müdür: Spor Hizmetleri Genel Müdürünü,

f) Genel Müdürlük: Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,

g) ITU: Uluslararası Triatlon Birliğini,

ğ) İl Müdürlüğü: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü,

h) İlçe Müdürlüğü: Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünü,

ı) Kanun: 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanununu,

i) Spor dalı: Triatlon spor dalını,

j) Tahkim Kurulu: Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanununun ek 9 uncu maddesi hükümlerine göre oluşturulan kurulu,

k) Talimat: Ana Statüye uygun olarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan ve Bakanlığın internet sitesinde yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyi,

l) Yönetmelik: 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği,

ifade eder.

FEDERASYONUN TEŞKİLATI, GÖREV ve YETKİLERİ

Teşkilat

MADDE 5 – (1) Federasyon, özel hukuk hükümlerine tabi, bağımsız statüye ve tüzel kişiliğe sahiptir. Federasyonun merkezi Ankara’dadır. Federasyon, merkez teşkilatı ve il temsilciliklerinden oluşur.

(2) Federasyonun merkez teşkilatı aşağıdaki organlardan oluşur:

a) Genel kurul

b) Yönetim kurulu

c) Denetim kurulu

ç) Disiplin kurulu

d) Genel Sekreterlik

(3) Federasyonun yurt içi bağlantısını sağlamak üzere, illerde Federasyon temsilcilikleri kurulabilir.

(4) İkinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilenlerin dışındaki kurulların görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları yönetim kurulu tarafından hazırlanacak talimatlarla belirlenir.

Federasyonun görev ve yetkileri

MADDE 6 – (1) Federasyonun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Spor dalının ülke düzeyinde dengeli bir şekilde yayılıp gelişmesini sağlamak, bu konuda her türlü düzenlemeyi yapmak, projeler üretmek, kararlar almak, uygulamak ve uygulatmak.

b) Triatlon sporu ile ilgili etkinlikleri ulusal ve uluslararası kurallara göre düzenlemek ve yürütmek.

c) ITU, ETU ve diğer üye olunacak uluslararası federasyonlar tarafından yürürlüğe konulan uluslararası kuralların ve mevzuatın uygulanmasını sağlamak ve Türkiye’yi spor dalı ile ilgili uluslararası faaliyetlerde temsil etmek.

ç) Yurt dışındaki ve yurt içindeki spor dalı ile ilgili gelişmeleri ve yenilikleri izleyerek bu bilgilerden faydalanmak, spor dalıyla ilgilenen kişi, kurum ve kuruluşların yararlanmasını sağlamak.

d) Yurt dışında ve yurt içinde Federasyonun görev alanına giren faaliyetlerle ilgili gelişmeleri izlemek, bu sporlarla ilgili kişi ve kuruluşlar arasında ilişkiler düzenlemek, iş birliği yapmak, müsabaka, kamp, çalışma ve diğer faaliyetleri programlayıp bunların uygulamalarını kontrol etmek.

e) Bakanlık ve uluslararası federasyonların belirlediği eğitim kriterlerine uygun olarak iş birliği içinde antrenör, hakem, gözlemci, sporcu ve spor dalı ile ilgili benzeri diğer spor elemanlarının yetiştirilmesi ve eğitilmesini sağlamak amacıyla yurt içinde ve yurt dışında kurs, seminer, panel, sempozyum, vize ve terfi imtihanları, kamplar, geziler, müsabakalar ve benzeri spor amaçlı organizasyonlar düzenlemek, bu amaçla yerli ve yabancı uyruklu uzmanlar görevlendirmek, başarılı olanların belgelerini verip tescillerini yapmak ve bunların çalışmalarını sürekli izlemek.

f) Ulusal ve uluslararası faaliyetler düzenlemek ve düzenlenen tüm faaliyetlerin sürekliliğini sağlamak, bu faaliyetlere hakem, temsilci, gözlemci ve diğer görevlilerin atamasını yapmak.

g) Spor dalı için kullanılan spor malzemelerinin standartlarını belirlemek, spor malzemelerinin yurt içinden veya yurt dışından imalatını veya teminini sağlamak, müsabakalarda kullanılacak sporcu kıyafetleri ve teknik malzemeler ile antrenör kıyafetlerini, hakem kıyafetlerini, diğer spor dalı ile ilgili elemanların kıyafetleri ile spor malzemelerini belirlemek.

ğ) Kulüpler, il müdürlükleri, il temsilcilikleri, kamu kurum ve kuruluşları ve yerel yönetimlerle iş birliği yapmak, bunlar arasında koordinasyonu sağlayıp, doğabilecek teknik uyuşmazlıkları çözümlemek.

h) Spor dalına ilişkin ulusal ve uluslararası müsabakalara, kamplara, seminerlere ve her çeşit faaliyetlere katılacak olan milli takımı, sporcuları, teknik, idari ve yardımcı kadroyu, kafile başkanlarını, idarecileri, teknik direktörü, antrenörleri, yardımcı antrenörleri, menajerleri, doktorları, psikolojik danışmanları, masörleri, hakemleri, mekanisyen ve istatikçi gibi teknik elemanları ve diğer spor elemanlarını seçmek, milli takıma seçilen sporcuları müsabakalara hazırlamak, ülkemizi uluslararası müsabakalarda milli takım ile temsil etmek, yurt dışında yapılacak olan özel ve resmî müsabakalara ülkemizi temsilen katılacak olan kulüpler ile bu kulüplere bağlı sporcuların, teknik, idari ve yardımcı kadroların bu müsabakalara katılmasına izin vermek ve denetlemek.

ı) Spor dalı ve Federasyonun işleyişi ile ilgili her türlü faaliyetin düzenlenmesi için talimatlar hazırlamak, yayımlamak ve uygulamak.

i) Başarılı sporcuların takibini yapmak, bu sporcuların yetişmesi için gerekli tedbirleri almak ve bu sporcuları ödüllendirmek.

j) Her kademedeki sporcular için eğitim ve hazırlık kampları açmak.

k) Spor dalı ile ilgili arşiv ve istatistikî çalışmalar yapmak, eğitici film, CD-DVD, slayt, kitap ve broşür hazırlamak veya hazırlatmak, bu konuda basın ve televizyon kuruluşlarıyla iş birliği yapmak.

l) Spor dalını yaygınlaştırmak için, öğretim kurumları, diğer özel kuruluşlar ve kamu kurumları ile işbirliği yapmak.

m) Spor dalı ile ilgili belirli bir sistemin uygulanması için yapılacak işlemleri belirlemek ve uygulamasını sağlamak.

n) Federasyon il temsilciliklerini kurmak ve il temsilcilerini Bakanlığa teklif etmek.

o) İllerdeki temsilcilerinin kendi aralarında ve Federasyonla uyumlu ve koordineli bir şekilde çalışmalarını sağlamak.

ö) Yurt içinde açılmış ve açılacak olan spor kulüplerinin spor dalına ve Federasyona katılım işlemlerini ve gerekli kuralları düzenlemek, talimat hazırlamak, denetlemelerini yapmak, sporcu, antrenör ve hakemlerin tescil, lisans ve vize işlemlerini yapmak.

p) Taşınır veya taşınmaz mal alım, satımı ve kiralanması faaliyetlerini yürütmek ve ilgili birimlere kayıt ettirmek, Federasyonun amacına yönelik çalışmaları gerçekleştirmek ve spor dalına kaynak sağlamak amacı ile iktisadi işletmeler kurmak.

r) Performans, altyapı ve yetenek tespit projeleri hazırlayarak uygulanmasını sağlamak.

s) Tahkim Kurulu kararlarını uygulamak.

ş) Federasyonun yıllık ve dört yıllık master ve stratejik planı ile performans programını içeren taahhütnameyi Bakana sunmak.

t) Sporcu sağlığı ile ilgili konularda gerekli önlemleri almak.u) Yüksek performanslı sporcu yetiştirmek.

ü) Kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetimlerle iş birliği yapmak.

v) Yasal zorunlulukları yerine getirmek ve bağlı bulunulan uluslararası federasyonun izni ile spor dalına ilişkin olarak uluslararası kurs, seminer, panel, sempozyum, kamp, müsabaka ve spor organizasyonları düzenlemek.

y) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, spor dalı ile ilgili kuruluşlara üye olmak.

z) Sporcu transferleri ile ilgili bedelleri ve müsabakalara katılım ücretlerini belirlemek, bu ücretleri tahsil etmek ve pay almak.

aa) Eğitim amacı ile yurt dışına antrenör, hakem, sporcu, gözlemci ve diğer spor elemanlarını göndermek, bunlardan ücret almak veya ücretlerini ödemek.

bb) Talep eden kişi ve kuruluşlara, düzenleyecekleri özel yarışma, özel seminer ve kurslara ilişkin gerekli koşulları yerine getirmesini takiben izinlerini vermek.

cc) Şiddet, şike, teşvik primi, ırkçılık, doping ve ayrımcılıkla mücadele etmek, bu konularda her türlü önlemi almak.

çç) Sporcu, antrenör, hakem ve benzeri spor elemanları ile spor kulüplerine ve sponsorluklara ait istatistiki bilgileri üç ayda bir Bakanlığa göndermek.

(2) Federasyon, ITU'ya bağlı olarak faaliyetlerini sürdürür. Federasyon, ITU ve ETU'nun mevcut kural ve mevzuatı ile ek ve değişikliklerini uygular. Talimatlar, ITU'nun kurallarına aykırı olamaz. Federasyon, ITU'nun anti-doping kuralları, anlaşmazlıkların çözümü ve sporcu temsilcileri ile ilgili kural ve talimatlarını aynen uygular.

Genel kurul

MADDE 7 – (1) Genel kurul Federasyonun en üst organıdır. Genel kurulun üye sayısı 150’den az ve 300’den fazla olamaz.

(2) Genel kurul aşağıdaki üyelerden oluşur:

a) Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanlığınca belirlenecek en fazla iki kurul üyesi.

b) Görevine adli veya idari soruşturma sonucu son verilmemek kaydıyla, asaleten Federasyon başkanlığı yapanlar.

c) Genel kurul üye sayısının yüzde 10’u oranında Bakanlık temsilcileri.

ç) Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanlığınca belirlenecek en fazla iki kurul üyesi.

d) Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanlığınca belirlenecek en fazla iki kurul üyesi.

e) Genel kurulun yapıldığı tarihte Federasyonun bağlı olduğu ITU ve ETU’nun yönetim kurullarında Türkiye adına görev yapanlar arasından öncelik sırasına göre en fazla beş üye.

f) Genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal sporculuğu bırakmış olmak kaydıyla en fazla milli olmuş beş sporcu.

g) Genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal hakemliği bırakmış olmak kaydıyla uluslararası hakemlik yapanlar arasından kura ile belirlenecek en fazla beş üye.

ğ) Genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal antrenörlüğü bırakmış olmak kaydıyla büyükler kategorisinde milli takım teknik direktörlüğü veya baş antrenörlük yapanlar arasından kura ile belirlenecek en fazla beş üye.

h) Genel kurul tarihinden önce tamamlanmış iki sezon üst üste Federasyon faaliyetlerine katılan kulüplerden, bu tamamlanan iki sezonda her sezonda ayrı ayrı olmak üzere, ilgili sezonda yapılan puanlı triatlon yarışlarında kadın ve erkek ayrı ayrı olmak üzere yıldız, genç ve büyükler kategorilerinde yarışların yarısından fazlasına katılıp, sporcusu yarışı bitiren kulüplere iki üye, minikler üç (M3) kategorisi için ise aynı şartlarla bir üye hakkı verilir.

ı) (h) bendinde yer alan şartları haiz olup delege hakkı elde eden kulüplerden;

1) Alt yapı çalışması yapan, minikler bir (M1) ve minikler iki (M2) kategorilerinin her hangi birinde puanlı yarışlarının yarısından fazlasına katılarak sporcusu yarışı bitiren kulüplere ilave bir üye,

2) Minikler üç (M3) kategorisinde, yıldız, genç ve büyükler kategorilerinde kadın ve erkek birlikte değerlendirilmek ve her sezonda ayrı ayrı olmak üzere ilgili sezonda sporcuları yarışı bitiren kulüplerden toplam sporcu sayısı on ve daha fazla olanlara ilave bir üye, yirmi ve daha fazla olan kulüplere ilave iki üye, otuz ve daha fazla olan kulüplere ilave üç üye,hakkı verilir.

(3) Bir kulübün genel kurullarda oy kullanacak üye sayısı ondan fazla olamaz. Ancak genel kurullarda yeterlilik için gerekli olan en az 150 üye sayısına ulaşılamadığı takdirde bu şarta uyulmadan, üye hakkı elde eden kulüplere, üye hakkı sayıları ile orantılı olarak yeterli sayıya ulaşılana kadar ilave üye hakkı verilir.

(4) Genel kurulda kulüplerin üye sayısı, toplam üye sayısının yüzde 60'ından az olamaz.

(5) Bakanlık temsilcileri, Federasyonun üye sayısı dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenir.

(6) Faal sporculuğu bırakmış genel kurul üyesi olacak milli sporcuların belirlenmesinde sırasıyla;

a) Olimpiyat oyunlarında ilk üç dereceye girmiş milli sporcular,

b) Büyükler dünya şampiyonasında ilk üç dereceye girmiş milli sporcular,

c) Büyükler kategorisinde Avrupa şampiyonu olmuş milli sporcular,esas alınır. Bu fıkrada belirtilen faaliyetlerde elde edilen dereceler dikkate alınarak öncelik sıralamasına göre (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şartları taşıyan sporcular yoksa milli olma sayıları esas alınarak tespit edilir.

(7) Üye sayılarının hesaplanmasında her grup kendi içerisinde değerlendirilir. Üye gruplarına ilişkin sayıların tespitinde yarımlar tam sayıya iblağ edilir.

(8) Federasyonda maaşlı veya ücretli çalışanlar ile genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal sporculuğu, hakemliği veya antrenörlüğü bırakmamış kişiler genel kurul üyesi olamazlar.

(9) Bu maddede belirtilen esaslara göre belirlenecek üye sayısının, birinci fıkrada öngörülen sayıyı aşması halinde her grup kendi içerisinde değerlendirilerek, fazla üye sayısı, grup bazında noter huzurunda çekilecek kura ile birinci fıkrada öngörülen sayıya indirilir.

(10) Bu madde kapsamında birden fazla oy kullanma hakkına sahip üyeler ancak bir oy kullanabilir. Genel kurulda vekaleten oy kullanılamaz.

(11) Kulüp delegeleri, kulübün yönetim kurulunca kulüp üyeleri arasından belirlenir.

Genel kurulun görevleri

MADDE 8 – (1) Genel kurulun görevleri şunlardır:

a) Ana statüyü yapmak ve değiştirmek.

b) Başkan ile yönetim, denetim ve disiplin kurullarının üyelerini seçmek.

c) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan faaliyet programını ve bütçeyi onaylamak ve gerektiğinde bütçe harcama kalemleri arasında değişiklik yapma konusunda yönetim kuruluna yetki vermek.

ç) Yönetim kuruluna, taşınmaz mal alımı ve satımı ile uluslararası federasyonlara karşı mali taahhütlerde bulunmak için yetki vermek.

d) Yönetim kurulu faaliyet ve mali raporlarının ibra edilip edilmemesini oylamak,

e) Denetim kurulu raporlarının ibra edilip edilmemesini oylamak.

f) Spor dalının gelişmesi ve gelir getirici faaliyet ve organizasyonlar yapılması amacıyla iktisadi işletme kurulması için yönetim kuruluna yetki vermek.

g) Federasyona farklı bir spor dalı bağlanması, bağlı spor dallarının ayrılması ve profesyonel şube kurulması konusunda karar almak ve Bakanlığa müracaat için yönetim kuruluna yetki vermek.

ğ) İlgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.

Federasyon başkanı

MADDE 9 – (1) Federasyon başkanı adaylarında aşağıdaki şartlar aranır:

a) T.C. vatandaşı olmak.

b) En az lise mezunu olmak.

c) Tahkim Kurulu, Bakanlık spor disiplin kurulları veya spor federasyonlarının ceza veya disiplin kurullarınca son beş yıl içinde bir defada üç ay veya toplamda altı ay hak mahrumiyeti cezası almamış olmak.

ç) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı, haksız mal edinme, şike ve teşvik primi suçlarından hükümlü bulunmamak.

(2) Başkan adayları, genel kurul tarihinden en az on gün önce adaylık başvurularını Federasyona yaparlar.

(3) Başkan adaylarından başvuru sırasında aşağıdaki belgeler istenir:

a) T.C. kimlik numarası beyanı.

b) Öğrenim belgesinin kurumca tasdikli örneği.

c) Tahkim Kurulu, Bakanlık spor disiplin kurulları veya spor federasyonlarının ceza veya disiplin kurullarınca son beş yıl içinde bir defada üç ay veya toplamda altı ay hak mahrumiyeti cezası almadığına dair beyanı.

ç) Adli sicil kaydı yazılı beyanı.

(4) Başkanın görev süresi dört yıldır. Başkanın seçimi, yönetim, denetim ve disiplin kurullarının seçimi ile birlikte yapılır.

(5) Başkanın ölümü, istifası veya başkan olma şartlarından herhangi birisini kaybetmesi halinde, üç ay içinde seçim yapılması şartıyla, bu görevi yönetim kurulu üyeleri tarafından seçilecek bir yönetim kurulu üyesi yürütür. Ancak, olimpik spor dallarında olimpiyat oyunlarının yapılmasına altı aydan az süre kalmış ise olağanüstü genel kurula gidilemez.

(6) Başkan vekili veya asbaşkan olarak görevlendirilecek kişilerin, başkanda aranan şartları haiz olmaları gerekir.

(7) Federasyon başkanı, yönetim, disiplin ve denetim kurulları üyeleri milletvekilliği ve yerel yönetimlerin genel ve ara seçimlerinin başlangıcından bir ay önce, seçimin yenilenmesine karar verilmesi halinde yenileme kararının ilanından başlayarak yedi gün içinde, başka bir federasyon başkanlığına aday olmaları halinde, federasyonun genel kurul tarihinden bir ay önce görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmadıkça adaylıklarını koyamazlar ve aday gösterilemezler. Her ne şekilde olursa olsun istifa eden başkan, yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyeleri istifalarını geri alarak görevlerine dönemezler.

Federasyon başkanının görevleri

MADDE 10 – (1) Federasyon başkanının görevleri şunlardır:

a) Federasyonu temsil etmek.

b) Federasyonun faaliyetlerini ilgili mevzuat hükümleri ile genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına göre yürütmek.

c) Yönetim kuruluna başkanlık etmek.

ç) Yönetim kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak, bu faaliyetler için gerekli harcamaların yapılmasını ve/veya yaptırılmasını sağlamak ve denetlemek, gerektiğinde bu yetkisini başkan vekiline devretmek.

d) Yan kurulların kurulmasını ve adaylarını yönetim kuruluna teklif etmek, gerekli gördüğünde bu kurullara başkanlık etmek.e) Başkan vekilini veya asbaşkanları belirlemek.

f) Yönetim kurulunun onayı ile harcamalara ilişkin işlemleri yürütmek, gerektiğinde bu yetkisini başkan vekiline veya vekillerine devretmek.

g) Yönetim kurulunda yapılacak görev dağılımına göre, görev alacak üyelere sorumlu oldukları bölümler için yetki kullanma iznini vermek ve sorumlu yönetim kurulu üyesi kişi ile birlikte sorumluluk alanında müştereken kararlar almak.

ğ) Federasyonda çalıştırılacak personelin seçimini yapmak ve uygun görülenleri yönetim kuruluna teklif etmek.

h) Federasyon adına basın toplantısı düzenlemek.

ı) İlgili mevzuat ve bu Ana Statüde belirtilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim kurulu, Federasyon başkanı ve on dört asıl üye olmak üzere on beş üyeden oluşur. Genel kurulda ayrıca on dört yedek üye seçilir.

(2) Yönetim kurulu asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartlar aranır ve seçilmeleri durumunda 9 uncu maddenin üçüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.

(3) Federasyon Başkanı tarafından yönetim kurulu üyeleri arasından başkan vekilleri ve asbaşkanlar atanır.

(4) Yönetim kurulunun görev süresi dört yıldır. Asıl üyelerin ölümü veya istifası gibi nedenlerin varlığı halinde yedek üyelerden sırası gelenler yönetim kuruluna alınır.

(5) Ölüm veya istifa gibi nedenlerle, yönetim kurulu asıl ve yedek üye sayısının yedinin altına inmesi halinde genel kurul olağanüstü toplantıya çağırılır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:

a) Spor dalı ile ilgili kulüpleri kayıt ve tescil etmek, bunları gruplara ayırmak, yarışmalar düzenlemek, uygulanacak terfi ve tenzil statüsünü belirlemek.

b) Spor dalı ile ilgili idareci, teknik eleman ve benzeri elemanları eğitmek, bu elemanların gelişmesi için her türlü tedbiri almak ve çalışmaları ile ilgili usul ve esasları tespit etmek.

c) Lisanslardan alınacak katılım, aidat, ceza, tescil, vize, aktarma, sözleşme, ücret ve oranlarını tespit etmek.

ç) Başarılı kulüp, sporcu, antrenör, menajer, spor elamanları ve teknik elemanları ödüllendirmek.

d) Faaliyetlerde emniyet ve sağlık ile ilgili tedbirleri almak, aldırmak ve denetlemek.

e) Genel kuruldan alınan yetki doğrultusunda Federasyon faaliyetleri ile ilgili olarak taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralaması yapmak, tesisleri işletmek, işlettirmek ve Federasyon faaliyetlerinin yapılabilmesi için her türlü araç, gereç, malzeme ve benzeri ihtiyaçları sağlamak.

f) Federasyonun il temsilciliklerini kurmak.

g) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor branşları ile ilgili idareci, teknik direktör, antrenör, masör, teknik eleman, hakem ve benzeri elemanları eğitmek, bu elemanların yetiştirilmesi için her türlü tedbiri almak, sosyal güvenlik hakları hususunda ilgili kulüp ve/veya birimlerle koordine sağlamak, bunların kulüp değiştirmeleri ve çalışmaları ile ilgili usul ve esasları tespit etmek.

ğ) Spor dalı ile ilgili televizyon, radyo, internet, basılı eser yayınları, kulüplerin kullanacakları reklamlar ile her türlü reklam konusunda ticari ve mali hakları düzenlemek ve denetlemek.

h) Başkan tarafından teklif edilen yan kurulları onaylamak.

ı) Genel kurul toplantılarını hazırlamak.

i) Bütçeyi hazırlamak.

j) Genel kurulun verdiği yetkileri kullanmak.

k) Federasyonun görevlerini yürütmek ve faaliyetlerini düzenlemek amacıyla; merkez teşkilatı ve il temsilciliklerinde görevlendirilecek kamu görevlileri dışında kalan idari ve teknik personelin sayısını, bu personelle birlikte profesyonel olarak istihdam edilecek görevlilerin sözleşme ücretlerini ve sosyal haklarını, gerekli görülen kurul üyelerinin yolluk ve yevmiyelerini tespit etmek.

l) Kulüpler, il müdürlükleri, il temsilcilikleri, kamu kurum ve kuruluşları ve yerel yönetimlerle iş birliği yapmak, bunlar arasında doğabilecek uyuşmazlıkları çözümlemek.

m) Görevlerini yerine getirebilmek için talimatlar hazırlamak ve uygulamak.

n) Disiplin suçu işleyen kulüp, spor dalı ile ilgili faaliyetlerde bulunan kuruluş, sporcu, hakem, antrenör, teknik direktör, yönetici ve görevli diğer kişilerle ilgili olay ve fiilleri incelemek, gerekli belge ve kanıtlarla beraber bu kişileri disiplin kuruluna sevk etmek.

o) Genel kuruldan aldığı yetki doğrultusunda spor dalının gelişmesi ve gelir getirici faaliyet ve organizasyonlar yapılması amacıyla iktisadi işletme kurarak faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak.

ö) İlgili mevzuat ve genel kurul kararlarıyla verilen görevleri yerine getirmek ve bu konularla ilgili düzenlemeler yapmak.

p) Görev alanına giren konularda düzenlemeler ve talimatlar yapmak, uygulamak ve her türlü faaliyetleri yürütmek.

r) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor branşları ile ilgili televizyon, radyo, internet, basılı eser yayınları, kulüplerin forma ve spor malzemelerinde kullanacakları reklamlar ile her türlü reklam konusunda ticari ve mali hakları düzenlemek, uygulamak ve denetlemek.

s) Yönetim kurulu, denetim kurulu, disiplin kurulu dışındaki kurulları oluşturmak.

ş) Sporda şiddetin önlenmesi için gerekli tedbirleri almak ve aldırmak.t) Kulüpler, sporcular, teknik yönetici ve antrenörler, hakemler, müsabaka görevlileri ile spor dalında görevli diğer ilgililerin başvurularını, gerekli olan durumlarda bağlı oldukları kuruluşların görüşlerini de alarak karara bağlamak.

(2) Yönetim kurulu, Federasyon başkanı başkanlığında üyeleri arasından seçeceği beş kişilik bir icra kurulu oluşturabilir. Sınırlarını tespit edeceği çerçevede yetkilerini bu kurula devredebilir. Bu kurul gerekli zamanlarda toplanır, kararlar alır ve uygular. Yaptığı işlemler hakkında da ilk toplantıda yönetim kuruluna bilgi verir.

(3) Federasyonun çalışma usul ve esasları yönetim kurulu tarafından hazırlanan talimatla belirlenir.

Yönetim kurulu toplantıları

MADDE 13 – (1) Yönetim kurulu, en az iki ayda bir kez, başkan tarafından belirlenen gündemi görüşmek üzere üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır. Üyelerin önereceği konular gündeme eklenir. Asıl üyelerin ölümü veya istifası halinde yedek üyelerden sırası gelenler yönetim kuruluna alınır.

(2) Kararlar, toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Mazeretsiz olarak, üst üste iki toplantıya veya bir yıl içinde aralıklı olarak üç toplantıya katılmayanın üyeliği kendiliğinden sona erer ve yerine sırası gelen yedek üye çağrılır.

(4) Mazeretler yazılı olarak, sebepleri ile birlikte toplantı saatinden önce başkana bildirilir. Mazeretin geçerliliğine yönetim kurulu karar verir.

(5) Genel sekreter; yönetim kurulu toplantılarına iştirak eder ve Federasyonun idari işlemleri hakkında yönetim kuruluna bilgi verir, raportör olarak kararları yazar, ancak oy kullanma hakkı yoktur.

(6) Kararlar, karar defterine yazılır ve imzalanır. Alınan kararlar başkan tarafından uygulanır.

Denetim kurulu

MADDE 14 – (1) Denetim kurulu, Bakanlık tarafından görevlendirilecek üç üyenin yanı sıra, genel kurulca dört yıl için seçilen ve mali konularda ihtisas sahibi olan iki asıl ve iki yedek üyeden oluşur.

(2) Denetim kurulunun asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartlar aranır ve seçilmeleri durumunda, 9 uncu maddenin üçüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.

(3) Asıl üyeler kendi aralarından bir başkan, bir başkan vekili ve bir raportör seçer. Kurul, başkan tarafından gerektiği zamanlarda toplantıya çağrılarak çalışmalarını yürütür. Kurul kararları çoğunluk ile alınır. Karara katılmayan üye gerekçelerini genel kurula yazılı bir rapor ile sunmak zorundadır.

(4) Kurul görevinde bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça görevlerinden alınamaz, yerlerine yenisi görevlendirilemez. Asıl üyelerin ölüm veya istifası halinde boşalan üyeliğe kalan süreyi tamamlamak üzere sırası gelen yedek üye başkan tarafından çağırılarak kurul tamamlanır.

(5) Mazeretsiz olarak üst üste iki toplantıya veya iki yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer. Üye, mazeretini sebepleri ile birlikte yazılı olarak toplantı saatinden en geç bir saat önce başkana bildirir. Mazeretin kabulüne o toplantıdaki kurul üyelerince karar verilir.

Denetim kurulunun görevleri

MADDE 15 – (1) Denetim kurulu, Federasyonun mali işlemlerinin mevzuata, belge ve kararlara uygun olup olmadığını genel kurul adına denetler. Her malî genel kurul için yıllık esasa göre hazırlayacağı denetleme raporunu, genel kurulun onayına sunar. Denetim kurulu iş ve işlemler hususunda yönetim kuruluna uyarılarda bulunabilir. Kurul gerek görmesi durumunda uzman bilirkişilerden yararlanabilir. Bilirkişilere verilecek ücret denetim kurulunca teklif, yönetim kurulunca tespit edilir ve Federasyonca karşılanır.

(2) Kurul, denetimleri yerine getirirken, Federasyon görevlileri kendilerinden istenen bilgi ve belgeleri vermek zorundadır. Denetleme raporu genel kurul toplantısından on beş gün önce Federasyonun ve Bakanlığın internet sitesinde ilan edilmek suretiyle genel kurul üyelerine duyurulur.

Disiplin kurulu

MADDE 16 – (1) Disiplin kurulu, genel kurulca dört yıl için seçilen bir başkan ve dört üye olmak üzere beş üyeden oluşur. Asıl üyeler kadar yedek üye seçilir. Asıl ve yedek ikişer üyenin hukukçu olması zorunludur. Asıl üyeler kendi aralarından bir başkan vekili ve bir raportör seçerler.

(2) Disiplin kurulu asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartlar aranır ve seçilmeleri durumunda, 9 uncu maddenin üçüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.

(3) Kurul, görevlerinde ve kararlarında bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça görevlerinden alınamaz ve yerlerine yenisi görevlendirilemez. Asıl üyelerin ölüm veya istifası halinde kalan süreyi tamamlamak üzere boşalan üyeliğe sırası gelen yedek üye başkan tarafından çağrılarak kurul tamamlanır.

(4) Disiplin kurulu, Federasyonun faaliyet programında yer alan veya kurum ve kuruluşlarca Federasyondan izin alınmak suretiyle düzenlenen yarış ve faaliyetlerde; kulüp, Federasyona bağlı spor dalları ile ilgili faaliyette bulunan kuruluş, sporcu, hakem, antrenör, öğretici, menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin disiplin işlerine bakar. Disiplin suçunu teşkil eden fiiller ile bu fiillere verilecek cezalara ilişkin hususlar yönetim kurulunca çıkarılacak talimat ile belirlenir.

(5) Disiplin kurulu, kendi görev alanını ilgilendiren işleri görüşüp karara bağlamak üzere, Federasyon başkanının talebi üzerine, disiplin kurulu başkanının çağrısıyla toplanır. Toplantı gündemi disiplin kurulu başkanı tarafından belirlenir. Başkanın bulunmaması halinde, kurula başkan vekili başkanlık eder.

(6) Kurul, en az üç üyenin katılımı ile toplanır. Kurul kararlarını oy çokluğuyla alır. Oyların eşit çıkması halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(7) Mazeretsiz olarak üst üste iki toplantıya veya iki yıl içinde aralıklı olarak üç toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer. Üye, mazeretini sebepleri ile birlikte yazılı olarak toplantı saatinden en geç bir saat önce kurul başkanına bildirir. Mazeretin kabulüne o toplantıdaki kurul üyelerince karar verilir.

Yan kurullar

MADDE 17 – (1) Federasyon yan kurullarının oluşumu, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esasları yönetim kurulu tarafından hazırlanan talimatlarla belirlenir. 

Genel sekreterlik

MADDE 18 – (1) Genel sekreter en az dört yıllık yüksekokul mezunu kişiler arasından görevlendirilir. Federasyonca görevlendirilecek olan genel sekreterin kamu veya özel sektörde en az on yıl iş deneyimi olması, Bakanlıkça görevlendirilecek olanların ise genel sekreter kadrosunda bulunması şarttır. Lisansüstü eğitimde geçen süreler genel sekreter için aranan iş deneyimi olarak kabul edilir.

(2) Genel sekreter, federasyonun her türlü idari iş ve işlemlerini yapmakla yetkili ve sorumludur. Federasyonun yönetim kurulu toplantılarına iştirak eder ve federasyonların idari işlemleri hakkında yönetim kuruluna bilgi verir. Raportör olarak kararları yazar ve imzalar ancak oy kullanma hakkı yoktur.

(3) Genel sekreter, Federasyon başkanı adına ulusal veya uluslararası federasyonlar, kamu kurum ve kuruluşları ile yazışmaları yapar. İl müdürlükleri ile koordinasyonu sağlar.

(4) Genel sekreter, Federasyonun harcama talimatlarına göre gerekli işlemleri yapar, evrakı düzenler ve ödeme aşamasına getirir. Ödeme evrakında başkan veya başkan vekilinin imzasının yanı sıra genel sekreterin imzasının da bulunması zorunludur.

(5) Genel sekreter, Federasyonun taşınır ve taşınmaz mal kayıtlarının tutulmasını sağlar.

(6) Genel sekreter, tüm idari ve teknik personelin amiridir.

Federasyon il temsilciliği

MADDE 19 - (1) Federasyonun yurt içi bağlantısını sağlamak üzere yönetim kurulu kararı ile illerde Federasyon temsilcilikleri kurulabilir.

(2) Federasyon il temsilcileri, Federasyon başkanının teklifi ve Bakanın onayı ile görevlendirilir. Federasyon il temsilcisinin görev süresi, başkanın görev süresi kadardır.

(3) Federasyon il temsilcisi, Federasyon ile il müdürlüğü arasındaki koordinasyonu sağlar. Federasyon adına yaptığı işlemler hakkında il müdürlüğüne ve Federasyona bilgi verir. Federasyon il temsilcileri, il müdürlüklerince ya da Federasyonca temin edilecek bürolarda görev yapar.

(4) Federasyon hizmet ve faaliyetlerini yerine getirmeyen, il müdürlüğü ve Federasyonla koordinasyon sağlamayan Federasyon il temsilcileri, Federasyon başkanının teklifi ve Bakanın onayı ile görevden alınır.

GENEL KURUL TOPLANTILARI ve SEÇİM İŞLERİ

Genel kurul toplantıları

MADDE 20 – (1) Genel kurul toplantılarına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Olağan genel kurul, dört yılda bir, yaz olimpiyat oyunlarının bitiminden itibaren en geç üç ay içinde yönetim kurulunca belirlenen tarihte yapılır.

b) Olağanüstü genel kurul;

1) Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu raporlarında yeterli düzeyde görülmeyen veya yapılan denetim sonucu görev başında kalmasında sakınca görülen Federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hakkında karar almak üzere Bakanın istemi üzerine,

2) Federasyon yönetim kurulunun kararıyla,

3) Son yapılan genel kurul toplantısında üye olanların en az yüzde 40’ının noter kanalıyla yazılı müracaatıyla,

4) Federasyon başkanının istifası, başkan olma şartlarından herhangi birisini kaybetmesi, ölümü veya yönetim kurulu asıl ve yedek toplam üye sayısının yedi üyenin altına düşmesi halinde,

olağanüstü toplanır.

c) Mali genel kurul; seçimli olağan genel kurul ile birlikte, seçimli genel kurulun olmadığı yıllarda ise iki yılda bir Ekim veya Kasım ayı içerisinde yönetim kurulunca belirlenecek tarihte yapılır. Federasyonun yıllık faaliyet dönemi 1 Ocak’ta başlar ve 31 Aralık’ta biter.

(2) Son yapılan genel kurul toplantısında delege olanların noter kanalı ile yapacakları olağanüstü genel kurul çağrılarında ilk müracaat ile son müracaat arasındaki süre 60 günü geçemez.

(3) Mali genel kurulda ibra edilmeyen veya birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen hallerde, başkan ve yönetim kurulu üyelerinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere en geç altmış gün içinde seçimli olağanüstü genel kurul toplanır. Ancak birinci fıkranın (b) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde belirtilen hallerde, son toplantı tarihinden itibaren altı ay geçmeden veya olimpiyat oyunlarının yapılmasına altı aydan az süre kalmış ise olağanüstü genel kurul toplantısı yapılamaz.

(4) Bakanlık, genel kurul toplantılarında gözlemci bulundurur. Gözlemci genel kurul başkanlık divanında yer alır. Gözlemcinin yol giderleri Federasyon tarafından karşılanır. Gözlemci, genel kurul çalışmalarını, 3289 sayılı Kanun ile diğer ilgili mevzuata uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetleyerek, raporunu en geç on beş gün içinde, Bakana sunulmak üzere Bakanlığa verir. Bakanlık, gözlemci raporunun verildiği, ilgililer ise genel kurulun yapıldığı tarihten itibaren otuz gün içinde asliye hukuk mahkemesinde genel kurulun iptalini isteyebilir.

(5) Olağan ve olağanüstü genel kurulların bu maddede öngörülen süre ve esaslara uygun olarak yapılmaması halinde genel kurul Tahkim Kurulunca oluşturulacak üç kişilik komisyon marifetiyle altmış gün içinde yapılır. Federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hakkında mevzuata uymamaktan dolayı idari ve adli işlem başlatılır.

Genel kurulun toplantıya çağrılması

MADDE 21 – (1) Genel kurul toplantıları Federasyonun merkezi olan Ankara’da yapılır. Genel kurul toplantıları ile ilgili her türlü işlem yönetim kurulunca yapılır. Genel kurul çağrısı ve gündemi, toplantı tarihinden en az otuz gün önce; faaliyet raporu, denetim kurulu raporu ile bütçe tasarısı ise en az on beş gün önce Federasyonun ve Bakanlığın internet sitesinde üyelere ilan edilir.

(2) Genel kurul başkanlık divanı oluşuncaya kadar yönetim kurulunun genel kurul işlemleriyle ilgili kararlarına karşı Tahkim Kuruluna başvurulabilir.

(3) Genel kurul kararının alınmasından sonra Federasyon, ilan tarihinde genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerden delegelerini ve delegelere ait bilgileri talep eder. Kulüpler ile ilgili kurum ve kuruluşlar, Federasyon tarafından yapılan duyuru ya da tebligatı takip eden en geç beş gün içinde genel kurulda kendilerini temsil edecek delege listesini ve bilgilerini Federasyona bildirmek zorundadır.

(4) Delege listesi genel kurul tarihinden en az otuz gün önce Federasyonun ve Bakanlığın internet sitesinde ilan edilir. Federasyon tarafından hazırlanacak genel kurul delege listesinde delegelerin adı ve soyadı ile temsil ettiği kurum ve kuruluş belirtilir.

(5) Hazırlanan delege listesine, ilan tarihinden itibaren on gün içinde itiraz edilebilir. Delege listesine itiraz, yönetim kurulunca itiraz süresinin bitiminden itibaren iki gün içinde karara bağlanır. Bu karara karşı iki gün içinde Tahkim Kuruluna itiraz edilebilir. Tahkim Kurulu itirazın kendisine ulaştığı tarihten itibaren beş gün içinde bu itirazı kesin olarak karara bağlar.

Genel kurulun açılması

MADDE 22 – (1) Genel kurul delegeleri, delegelik belgesini almak ve delege listesini imzalamak zorundadır.

(2) Genel kurul; üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde, takip eden günde çoğunluk aranmaksızın toplanır. Ancak, toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların asıl üye sayısının iki katından aşağı olamaz.

(3) Federasyon başkanı veya onun görevlendireceği başkan vekili veya asbaşkan ya da yönetim kurulu üyesinin, genel kurul delege listesini incelemesi ve katılanların sayısını belirlemesi ile genel kurul toplantısı için aranan çoğunluğun bulunup bulunmadığı tespit edilir.

(4) Genel kurul toplantısı Federasyon başkanının veya görevlendireceği başkan vekili veya asbaşkan ya da yönetim kurulu üyesinin konuşması ile açılır. Daha sonra genel kurul, divan kurulunu oluşturur.

Divan kurulu ve görevleri

MADDE 23 – (1) Divan kurulu, bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir yazman üyeden oluşur. Ayrıca genel kurulca, üyeleri arasından seçim işlerinde görev yapacak iki sandık görevlisi seçilir. Divan kurulunun seçimi üyelerin açık oyu ile yapılır. Divan kurulu başkan ve üyelerinin genel kurul üyesi olması zorunludur.

(2) Divan kurulu, bu Ana Statü ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ve gündem maddelerine göre toplantının yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkilidir.

(3) Divan kurulu oluştuktan sonra genel kurul çalışmalarına ilişkin her türlü itiraz, divan kurulu tarafından karara bağlanır.(4) Divan kurulu, görüşmelerin düzenini bozan delegelere uyarma cezası verebileceği gibi düzeni sürekli olarak bozan delegeler hakkında toplantıdan çıkarma kararı alınması için genel kurula başvurabilir. Genel kurulun oy çokluğuyla aldığı karar sonucu toplantıdan çıkarılan delege, toplantı süresince salonda bulunamaz, oylamaya katılamaz.

Genel kurul gündemi

MADDE 24 – (1) Genel kurul gündemi, yönetim kurulunca belirlenir ve toplantı tarihinden en az otuz gün önce Federasyonun ve Bakanlığın internet sitesinde üyelere duyurulur.

(2) Genel kurul gündeminde; açılış, divan kurulu seçimi, mali rapor ile faaliyet ve denetim raporlarının görüşülerek kabulü ile yönetim kurulunun ibra edilmesi, yeni döneme ait bütçenin görüşülüp onaylanması, seçim maddesi ile ihtiyaç halinde diğer hususlar yer alır.

(3) Mali genel kurul gündeminde seçim dışındaki hususlar yer alır ve bu genel kurulda bir önceki dönemin bütçesi görüşülerek karara bağlanır, içinde bulunulan yılın bütçesi üzerinde düzenleme yapılır ve bir sonraki dönemin bütçesi onaylanır. Mali genel kurulda, Ana Statü değişiklikleri ile Federasyonun iş ve işleyişine ilişkin diğer konular da görüşülerek karara bağlanabilir.

(4) Olağanüstü genel kurulda, ilanda belirtilen hususlar dışında başka bir husus görüşülemez.

(5) En az on genel kurul üyesinin imzasıyla bu Ana Statüye aykırı olmayan ve gündeme ilave edilmek istenen maddeler için yazılı olarak başvuru yapılabilir ve açık oylama sonucu salt çoğunluk ile kabul edilen öneriler gündeme eklenir.

Genel kurul oturumu ve görüşmeler

MADDE 25 – (1) Divan kurulu, seçildikten ve yerini aldıktan sonra divan başkanı, ilanda yer alan gündemi genel kurula açıklar, oya sunar ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçer.

(2) Söz almak isteyen delegelere yazılma sırasına göre söz verilir. Federasyon kurullarının sözcüleri ile usul hakkında söz almak isteyenlere öncelik tanınır.

(3) Konuşma süresi, genel kurula katılan delegelerden on delegenin yazılı isteği üzerine yapılacak açık oylama ile görüşme açılmaksızın sınırlandırılabilir.

(4) Genel kurulda, delegelerin Federasyon iş ve işlemlerine ilişkin sorularını, yönetim kurulu veya denetim kurulu sözcüleri yanıtlamakla yükümlüdür.

(5) Gündem maddelerine ilişkin görüşme yeterliliği teklifi, üç delegenin bu konu ile ilgili görüşlerini belirtmesinden sonra verilebilir. Söz konusu teklif, daha önce bu konuyla ilgili söz almış kişilerin adlarının okunması ve söz haklarının saklı bulunduğunun açıklanması suretiyle, teklif lehine ya da aleyhine konuşacak birer kişiye söz verildikten sonra oylamaya açılır ve oylama sonucuna göre karar verilir. Karara bağlanan konular üzerinde yeniden görüşme açılamaz.

(6) Genel kurulda, görüşme yeterliliği, bütçe ve ana statü değişiklikleriyle ilgili tekliflerin yazılı olarak yapılması zorunludur.

(7) Divan başkanı, gündem maddeleri görüşülürken ya da oylama yapılırken düşüncesini açıklayamaz. Konuşma yapmak isterse sıraya girer ve sırası gelince yerini başkan yardımcısına bırakarak düşüncelerini açıklar. Divan başkanı, hakkında düşüncesini açıkladığı gündem maddesinin görüşülmesi tamamlanınca yerine geçebilir.

Seçim işleri

MADDE 26 – (1) Federasyon, başkanlık için başvuran adayların listesini ve genel kurul delegelerinin teklif yazılarını divan başkanlığına iletir. Başkan adayları, yönetim, denetim ve disiplin kurulu asıl ve yedek üye listelerini divan kuruluna yazılı olarak teslim ederler.

(2) Oylamada, başkan adayları ve önerdikleri kurul listeleri blok olarak oylanır. Kurullara münferit olarak aday olunmaz, oylanan listelerde çizme, eksiltme veya ekleme yapılmaz.

(3) Divan başkanı, istekleri halinde başkan adaylarına genel kurula hitap etmeleri için ad çekme suretiyle tespit edeceği sırayla söz hakkı verir. Başkan adaylarının konuşma süresi aday sayısı dikkate alınarak divan kurulu tarafından belirlenerek oylamaya sunulur.

(4) Başkan adayları, divan başkanına her sandık başında görevlendirilmek üzere aday olmayan gözlemci ismi bildirebilir.

(5) Divan başkanı, başkan adayları tarafından kendisine teslim edilen oy listelerini başvuru sırasına göre oy verme kabinlerine koydurur.

(6) Seçimler tek liste halinde gizli oy ve açık tasnif şeklinde yapılır. Genel kurul delegeleri, genel kurul listesindeki sıralara göre görevlilerden mühürlü zarfı imza karşılığı alır ve hazır bulundurulan yeterli sayıdaki sandıklarda oylarını kullanır. Adaylara ait oy pusulaları oy kullanılacak kabinde bulundurulur. Delege hangi aday ve listesine oy vermek istiyor ise kabindeki “evet” mührünü basar ve oy listelerinden tercih ettiğini zarfa koyarak sandığa atar. Genel kurul oy kullanım listesini imzalayarak oyunu kullanmış olur. Oy pusulasına isim veya herhangi bir işaret konulmaz. Zarfını kaybeden veya başka bir şekilde elinden çıkaran delegeye yeni zarf verilmez.

(7) Genel kurula katılan tüm delegelerin oylarını kullanması veya oy kullanma süresinin sona ermesinden sonra sandıklar kapatılır. Sandıklar divan başkanının denetim ve gözetiminde aday ve gözlemcilerinin huzurunda açılır. Sandıklardan çıkan zarf sayısının, oy kullanan üye sayısı ile eşit olup olmadığı tespit edilir ve fazla zarflar açılmadan iptal edilir.

(8) Oyların tasnifinde listeler sayılır. Bir zarfın içinden aynı listeden birden fazla çıkması durumunda, bunlardan biri geçerli sayılır ve tek oy olarak hesaplanır. Bir zarfın içinden değişik iki liste çıkması durumunda, bunlar iptal edilir ve oy geçersiz sayılır.

(9) Seçimde en yüksek oyu alan başkan adayı ve bu adayın listesi seçilmiş sayılır. Oyların eşit çıkması halinde aynı gün genel kurulda çoğunluk aranmaksızın ikinci bir oylama yapılır. Ancak bu toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların üye sayısının iki katından aşağı olamaz. Bu oylamada da eşitlik bozulmaz ise başkan ve seçimle göreve gelen kurullar kura ile belirlenir.

(10) Divan başkanı, seçim sonuçlarını oy çoğunluğuna ve oy sırasına göre genel kurul üyelerine açıklar.

(11) Genel kurul toplantı tutanakları divan kurulu tarafından tutulur ve toplantı tutanaklarının her bir sayfası toplantı sonunda divan başkanı ile divan kurulu üyeleri tarafından birlikte imzalanır. Gündemdeki bütün maddelerin görüşülmesi ve karara bağlanmasından sonra divan başkanı toplantıyı bir konuşma ile kapatır.

(12) Tutanaklar, genel kurul toplantısının kapanışını takiben en geç yirmi dört saat içinde Federasyona teslim edilir ve bunların tasdikli bir kopyası da aynı süre içinde Bakanlık gözlemcisine verilir. Federasyona teslim edilen tutanaklar, teslimden itibaren en geç kırk sekiz saat içinde Federasyonun internet sitesinde yayımlanır.

MALİ HÜKÜMLER İLE DENETİM ve DİSİPLİN İŞLEMLERİ

Federasyon bütçesi

MADDE 27 – (1) Federasyonun bütçesi yönetim kurulu tarafından her bir mali yıla göre ve iki yıl için düzenlenerek genel kurulun onayından sonra uygulamaya konulur. Federasyonun mali yılı, 1 Ocak-31 Aralık arasıdır.

(2) Bütçede, Federasyonun gelirleri ve yapılacak faaliyetler için ayrılacak ödenekler, personel giderleri, kurulların masrafları yönetim ve hizmet giderleri ile diğer giderler gösterilir.

(3) Federasyon başkanı bütçede belirtilen esaslar içinde tahsilat ve harcamalar yapmaya yetkilidir. Başkan bu yetkisini, sınırlarını belirlemek kaydıyla ve yönetim kurulu kararı ile başkan vekiline devredebilir.

(4) Ödeme evrakında başkan veya başkan vekilinin imzasının yanı sıra genel sekreterin imzasının bulunması zorunludur.

Federasyonun gelirleri

MADDE 28 – (1) Federasyonun gelirleri şunlardır:

a) Bakanlık bütçesinden ayrılacak pay.

b) Bakanlık bütçesinden eğitim ve altyapının iyileştirilmesine ilişkin projelerin desteklenmesi için aktarılacak kaynak.

c) Katılım payı, başvuru harçları ve aidatlar.

ç) Antrenör, hakem ve sporcuların, lisans, tescil ve vize ücretleri ile transferlerden alınacak pay.

d) Kulüplerin tescil ücretleri.

e) Kulüplerin televizyon ve radyodan yapılacak müsabaka yayınlarından, her türlü basın ve yayın organları ile yapacakları ve kulüplerin forma sözleşmelerinden elde ettikleri gelirlerin %10’u ile milli ve temsili müsabakaların televizyon, radyo ve internet üzerinden yayınlarından elde edilecek gelirler.

f) Kurs, seminer ve Federasyonun görev alanı içinde yer alan spor branşları ile ilgili olarak kurulan iktisadi işletmelerden elde edilecek gelirler.

g) Sponsorluk gelirleri.

ğ) Reklam, basılı yayın ve basılı evrak gelirleri.

h) Ceza ve itiraz gelirleri.

ı) Yardım ve bağışlar.i) Kira ve işletme gelirleri.j) Federasyon başkan adaylarından alınan başvuru ücretleri.

k) Diğer gelirler.

(2) Bakanlık bütçesinden ayrılacak toplam tutar ile gerektiğinde altyapı ve eğitime ilişkin projelerinin desteklenmesi amacıyla tahsis edilecek kaynak, Bakanlığın yıllık harcama programı dikkate alınarak Federasyon hesabına aktarılır.

(3) Federasyonun tüm gelirleri katma değer vergisi hariç, her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

(4) Federasyonlar tarafından yapılan faaliyet ve müsabakalarda elde edilen reklam, sponsorluk, naklen yayın, milli müsabakalara ait bilet gelirleri Federasyona aittir.

(5) Federasyonun malları Devlet malı hükmündedir, haczedilemez.

Federasyonun giderleri

MADDE 29 – (1) Federasyon, yıllık bütçe esasına göre bütçesini hazırlar. Ana Statü ve ilgili diğer mevzuat ile kendisine verilen görevleri yerine getirmek için Ana Statü hükümleri çerçevesinde gerekli bütün harcamaları yapar.

(2) Federasyon; ihtiyacı olan ve amacına uygun her türlü menkul ve gayrimenkul malları bütçe esasları dahilinde almaya, satmaya, kiralamaya, kiraya vermeye, işletmeye, gayri menkulleri üzerinde ipotek ve her türlü hak ve mükellefiyetler tesis etmeye ve bağış kabulüne, nakitlerini yönetim kurulunun kararları doğrultusunda değerlendirmeye yetkilidir.

(3) Bütçe ile ilgili harcamalar, yönetim kurulunca hazırlanıp genel kurulca kabul edilen bütçe talimatında belirtilir.

(4) Harcamalar aşağıda belirtilen ilke ve esaslara uygun olarak yapılır:

a) Bu Ana Statüde belirtilen Federasyonun ve yönetim kurulunun görevleri çerçevesinde zorunlu ya da yararlı olan iş ve işlemler için yapılmış olmak.

b) İşin mahiyetine ve Federasyonun ihtiyaçlarına uygun olmak.

c) Federasyonun gelirleri ile tedbirli ve basiretli yönetim ilkeleri, objektif ve iyi niyet kuralları kapsamında orantılı olmak.

Muhasebe ve raporlama sistemi

MADDE 30 – (1) Federasyonda tek düzen muhasebe sistemine ve bilanço esasına göre kayıt tutulur.

(2) Muhasebe işlemlerinin geçerli olan belgelere dayandırılması zorunludur. Kayıt, denetim, kontrol ve takip açısından 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirlenmiş standart belge, rapor ve defterler kullanılır.

(3) Hesaplar takvim yılı esasına göre tutulur. Gelir ve giderler tahakkuk ettirildikleri yılın hesaplarında gösterilir. Ancak Federasyon, mali genel kurul tarihlerini de esas alarak ve ihtiyari bir şekilde muhasebe raporlamalarını yapabilir. Bu ihtiyari raporların hazırlanmış olması, takvim yılına göre kayıt ve raporlama yapılmasını engellemez.

(4) Bakanlık tarafından yapılan yardımların izlenmesi ve spor politikalarına yön verilebilmesi için; Federasyona ait muhasebe kayıtları, Bakanlıkta oluşturulacak bir merkezde belli bir otomasyon sisteminde toplu bir biçimde izlenebilir. Bu durumda Bakanlıkça oluşturulacak standart hesap planına uygun olarak kayıtların düzenlenmesi ve Federasyon muhasebe servisinin bu merkezle işbirliği içinde çalışması zorunludur.

(5) Federasyon, muhasebe servisini kurmak ve bu serviste çalışan personeli kendi alanında eğitmekle yükümlüdür.

Denetim

MADDE 31 – (1) Federasyonun her türlü faaliyetinin denetimi; genel kurul, denetim kurulu ve Bakan tarafından görevlendirilecek denetim elemanlarınca yapılır.

(2) Federasyon harcamalarının yerindelik denetimi Federasyonun genel kurulu ve denetim kurulunca, Bakanlıkça yapılan her türlü yardımların amaca uygunluğu ve denetimi ise Bakanlık tarafından yapılır. Bakanlık tarafından yapılan ayni ve nakdi yardımların amacına ve mevzuata uygun olarak harcanmaması halinde oluşacak zarar, kusurları bulunan Federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyelerinden Bakanlıkça tahsil edilir ve Bakanlık bütçesine gelir kaydedilir. Ayrıca sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulur.

Disiplin işlemleri

MADDE 32 – (1) Federasyona bağlı spor dalları ile ilgili olarak;a) Federasyonun faaliyet programında yer alan yarış ve faaliyetlerde; kulüp, Federasyona bağlı spor dallarında faaliyette bulunan kuruluş, sporcu, hakem, antrenör, öğretici, menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin ceza işlerine Federasyonun disiplin kurulu,

b) Federasyonun faaliyet programında yer almayan il veya ilçe müdürlüklerince düzenlenen müsabaka ve faaliyetlerde; kulüp, ilgili spor dalında faaliyette bulunan kuruluş, sporcu, hakem, antrenör, menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin ceza işlerine il spor disiplin kurulları,

c) Kurum veya kuruluşlarca Federasyondan, il veya ilçe müdürlüklerinden izin alınmak suretiyle düzenlenen yarış ve faaliyetlerde; ilgili spor dalında faaliyette bulunan kuruluş, kulüp, sporcu, hakem, antrenör, eğitmen, menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin ceza işlerine, izin alınan merciin disiplin/ceza kurulu,bakar.

(2) Federasyon disiplin kurulunca verilen kararlara karşı Tahkim Kuruluna itiraz edilebilir.

(3) Tahkim Kurulu, Merkez Spor Disiplin Kurulu, Federasyonun disiplin kurulu ve il spor disiplin kurulunca verilecek cezalar, Merkez Spor Disiplin Kurulunda oluşturulacak sportif ceza kütüğüne kaydedilir.

ÇEŞİTLİ ve SON HÜKÜMLER

Ödül ve sponsorluk

MADDE 33 – (1) Ödül ve sponsorluk işlemleri 3289 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi ile 13/9/2010 tarihli ve 2010/956 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik ve 16/6/2004 tarihli ve 25494 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sponsorluk Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.

(2) Federasyon, Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında yer almayan sporcu, kulüp ve antrenörler için çıkaracağı talimat hükümlerine göre ödül verebilir. Ancak bu durumda verilecek ödüller Bakanlık bütçesinden ayrılacak pay ile altyapı ve eğitime ilişkin projelerin desteklenmesi için aktarılacak kaynaktan ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığından sağlanan reklam gelirlerinden karşılanamaz.

Yayınların düzenlenmesi

MADDE 34 – (1) Federasyon faaliyetleri kapsamında Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki tüm yarışların televizyon, radyo, internet ve her türlü teknik cihaz veya benzeri araçlarla yayınlanmasına, iletilmesine, yayınların düzenlenmesine ve programlanmasına münhasıran yönetim kurulu yetkilidir.

(2) Federasyon tarafından yayınlanmasına izin verilmeyen müsabakalar televizyon, radyo, internet ve benzeri araçlarla yayınlanamaz.

Fikri, sınaî ve ticari haklar

MADDE 35 – (1) Federasyonun kullandığı veya kullanacağı marka, logo ve benzeri tüm fikri ve sınaî hakların mülkiyeti ve kullanım hakkı münhasıran Federasyona aittir.

Kulüpler

MADDE 36 – (1) Federasyonun bağlı spor dalında faaliyet gösteren spor kulüpleri ve diğer spor kulüplerinin triatlon şubeleri, Federasyonun görev alanına giren konularda Federasyona bağlıdır. Kulüpler, tescil edildikten sonra, branş tescili ve faaliyete katılım işlemleri Federasyonun ilgili mevzuatına göre yapılır. Sorumluluklarını yerine getirmeyen kulüplerin kayıt ve tescil işlemleri iptal edilir. Bu kulüpler müsabakalara katılamaz ve Federasyon genel kurulunda temsil edilemezler.

(2) Tescil ücreti her yıl yönetim kurulunca belirlenir.

Kulüplerin devri ve şirketleşme

MADDE 37 – (1) Federasyonun görev alanı içinde yer alan spor branşlarında faaliyet gösteren kulüpler, şubelerini kanunlarla belirtilen şekil ve esaslara göre kuracakları veya kurulmuş olan şirketlere devredebilirler. Kulüplerin şirketleşmesi halinde, tescilli bulundukları yerden başka yere nakilleri yapılmaz.

(2) Devirlerde spor dalının yayılması, güçlenmesi ve yararları ön planda tutulur. Bu konuda Ana Statüde belirlenen esaslara ve yönetim kurulunca konulacak kurallara uyulması zorunludur.

Alt düzenleyici işlemler

MADDE 38 – (1) Bu Ana Statüye dayanılarak hazırlanan diğer alt düzenleyici işlemler, Bakanlığın internet sitesinde yayımlanır.

(2) Bu Ana Statü ve Federasyonun diğer alt düzenleyici işlemleri, Kanun ve Yönetmelik hükümlerine aykırı olamaz.

Yürürlükten kaldırılan ana statü

MADDE 39 – (1) 22/4/2014 tarihli ve 28980 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Triatlon Federasyonu Ana Statüsü yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 40 – (1) Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 41– (1) Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı yürütür.